Algemene Voorwaarden Helder Werk B.V.

Versie april 2022.

Algemene Voorwaarden Helder Werk B.V.

Artikel 1. Definities
• Opdrachtnemer: Helder Werk B.V. gevestigd te Delft
• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend.
• Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de Opdrachtgever, diensten worden verleend door Opdrachtnemer.
• Diensten: het leveren van trainingen, activiteiten, advies en stoelmassages door opdrachtnemer aan opdrachtgever.
• Masseur/trainer: De masseur of trainer die de diensten bij Opdrachtgever in opdracht van Opdrachtnemer uitvoert.
• Werknemer: Een personeelslid van de Opdrachtgever

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer enerzijds en de opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever.
2.3 Geldigheidsduur van een offerte is 30 dagen na verzenddatum tenzij anders is vermeld.
2.4 Indien bij een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk bericht heeft gegeven met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van Algemene Voorwaarden
3.1 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door beide partijen is bevestigd.
3.2 In geval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden met instemming van beide partijen wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
3.3 Wanneer door Opdrachtnemer gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Opdrachtnemer op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Opdrachtnemer één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode in het voordeel van de Opdrachtgever niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen
4.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
4.2 Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
4.3 Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.4 Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4.5 Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 4.6. Indien in een acceptatie van een offerte of overeenkomst voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte of overeenkomst worden aangebracht, komt deze pas tot stand indien Opdrachtnemer aan de klant schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte of overeenkomst in te stemmen.

Artikel 5. Tarieven en prijswijzigingen
5.1 De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd.
5.2 Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W.
5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks, op basis van het geldende indexcijfer, aan te passen.
5.4 De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd, mits met instemming van beide partijen. De tarieven zijn telkens ten hoogste één contractjaar geldig in die zin dat Opdrachtnemer met een termijn van 30 kalenderdagen eventuele wijzigingen in de tarieven, diensten en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.

Artikel 6. Overeenkomst
6.1 De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer en Opdrachtgever respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging, of acceptie van de offerte, per brief of email, door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
6.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande op de in de overeenkomst genoemde datum. Indien geen datum in de overeenkomst is genoemd gaat de overeenkomst is op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de Overeenkomst is ondertekend.
6.3 Na verloop van de overeengekomen contractperiode wordt de Overeenkomst telkens van rechtswege voor dezelfde periode verlengd, tenzij één der partijen 30 kalenderdagen voor het einde van de periode van Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 7. Wijziging van een opdracht of Overeenkomst
7.1 Wijzigingen in een opdracht of Overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is bevestigd.
7.2 Bij een overeenkomst kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 7.3. slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
7.3 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om ten gevolge van wettelijke regelingen de diensten en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen, mits de Opdrachtgever schriftelijk met de wijzigingen heeft ingestemd. Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de Opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 8. Uitvoering van de Overeenkomst
8.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht.
8.2 Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft
derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is
bepaald.
8.3 Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
8.4 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.5 De diensten die Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever zal leveren omvatten de in de overeenkomst genoemde diensten.
8.6 In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal Opdrachtnemer alles in het werk stellen een vervanger te vinden zodat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd blijft. Indien dat op korte termijn niet lukt, zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

Artikel 9. Annulering
9.1 Annulering van eenmalige opdracht dient uiterlijk 10 werkdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
9.2 Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
9.3 Voor zover in de offerte of Overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal Opdrachtnemer haar diensten verlenen volgens een voor Opdrachtnemer gangbaar behandelschema. Voor de hantering van de bovengenoemd behandelschema komt in ieder geval; verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer, relatie en/of Opdrachtgever voor risico van de Opdrachtgever.
9.4 De behandelschema’s worden conform afspraak aan de Opdrachtgever online of op papier ter beschikking gesteld. Indien er een vrije plek in de planning valt – hetgeen Opdrachtnemer zal trachten te voorkomen – dan zal dit voor risico van de Opdrachtgever zijn en zullen gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

Artikel 10. Wijziging in de opdracht
10.1 Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
10.2 Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

Artikel 11. Medewerking/ Verantwoordelijkheden Opdrachtgever
11.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
11.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 12. Dossierbeheer en inzagerecht
12.1 Indien de Opdrachtgever te kennen geeft erop prijs te stellen zal Opdrachtnemer van de betrokken werknemers van de Opdrachtgever een dossier bijhouden.
12.2 Naast Opdrachtnemer heeft slechts de werknemer recht op inzage in dit dossier. De opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

Artikel 13. Geheimhouding
13.1 Naast Opdrachtnemer heeft slechts de werknemer recht op inzage in dit dossier. De opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
13.3 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden. Voorafgaand aan de ingangsdatum van de opdracht zal Opdrachtnemer een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder 17.1. hebben opgelegd aan alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
14.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
14.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
14.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer
14.8 Masseur/Adviseur die diensten uitvoert bij Opdrachtgever is als zelfstandig ondernemer direct aansprakelijk voor de kwaliteit van de diensten en heeft daarvoor een adequate verzekering afgesloten.

Artikel 15. Intellectueel eigendom
15.1 Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde producten of diensten zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten.
15.2 Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 16. Betalingsvoorwaarden
16.1 Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
16.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim. De verplichting van Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort. Terwijl de Opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
16.3 Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
16.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
16.5 Klachten betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag.

Artikel 17. Tussentijdse ontbinding
17.1 Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:
a. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;
b. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
c. de Opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.
17.2 Tenzij sprake is van wijzigingen, mits met instemming van beide partijen is in geval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen met een opzegtermijn van 30 dagen per aangetekende brief.
17.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.
17.4 Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 18. Overmacht
18.1 Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.
18.2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 19. Toepasselijk recht
19.1 De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht. Bij opdrachten buiten Nederland zijn overeenkomstig de wetten van dat land van toepassing.
19.2 Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer.

________________________________________